BANER 22
Baner 003
Baner 006

Đăng ký biến động đất đai - Luật Đức Thành

Đăng ký biến động đất đai có có không?
Đăng ký biến động đất đai là thủ tục được thực hiện khi có thay đổi thông tin trong quá trình sử dụng và quản lý đất. Đây là thủ tục bắt buộc phải thực hiện khi xảy ra thay đổi nhưng không có nhiều người sử dụng đất quan tâm và cũng là một thủ tục khá phức tạp.

1.Thủ tục đăng ký biến động đất đai thực hiện như sau:

Xem thêm : Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu 
                  Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ

I.Thành phần, số lượng hồ sơ
a. Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK (ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường);
2. Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;
3. Hợp đồng thuê đất đã lập;
4. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính;
5. Giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).
6. Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất;
b. Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

 
đăng ký biến động đất đai 1


II. Trình tự thực hiện
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
  •  Cá nhân, tổ chức: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở TNMT thành phố Hà Nội (đối với Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao) hoặc Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc UBND xã (đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư).
  •  Nộp phí, lệ phí và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
  •  Văn phòng đăng ký đất đai: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, cá nhân, tổ chức.
Bước 2: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
  •  Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại nơi nộp hồ sơ.

III. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được chỉnh lý hoặc in mới.
IV. Thời hạn giải quyết
  • Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính và thời gian ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất (nếu có).
V. Căn cứ pháp lý-
  • Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
  • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Đất đai;
  • Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.
==============================================================================================
 

Bình luận

Viết bình luận