BANER 22
Baner 003
Baner 006

Tăng lương cho cán bộ ,công chức.,viên chức, LLVT từ ngày 01/07/2017

Quy định mới về tăng lương cho CBCC, viên chức, LLVT có hiệu lực từ ngày 01/07/2017

Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của người dân một cách kịp thời và đi sâu đi sát. Cụ thể là luôn đưa ra các điều chỉnh như : Tăng lương, tăng phụ cấp, tăng thời gian nghỉ chế độ thai sản......
Trong những vấn đề đó thì vấn đề thuộc về An sinh xã hội hàng đầu hiện nay đó chính là lương của CBCC, viên chức. những người công tác trong đơn vị LLVT được quan tâm nhiều nhất. Đó là đội ngũ nòng cốt trong các bộ máy cơ quan nhà nước, nhân danh nhà nước thực hiện quyền lực thực thi nhiệm vụ, là những con người công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đơn vị quân đội, công an nhân dân..... Họ ngày đêm cống hiến sức lực, trí tuệ, tâm huyết vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước nên Nhà nước ta luôn có những chế độ đãi ngộ nhằm khuyến khích tin thần hăng say làm việc góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc. 
Vậy nhà nước đã có những cơ chế chính sách như thế nào? Sau đây là một trong những điểm mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2017.
  • Từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở đối với CB, CC, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng ( Tăng 90.000VNĐ)
tăng lương cơ sở
 

Căn cứ vào VB:
  • Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của QH về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (Khoản 10, Điều 2).
  • Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (Khoản 2, Điều 3).
  • Thông tư 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội    
  • Tại Điều 3 của Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn cụ thể cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí áp dụng từ ngày 01/7/2017.

Bình luận

Viết bình luận