BANER 22
Baner 003
Baner 006

ĐẤT ĐAI

đăng ký quyền sử dụng đất như thế nào
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu là thủ tục vô cùng quan trọng thể hiện quyền sử dụng hợp pháp đối với thửa đất của người sử dụng đất trước Nhà nước và cộng đồng. Tuy nhiên hiện nay, một số lượng không nhỏ người sử dụng đất chưa đăng ký về quyền sử dụng đất với cơ quan quản lý nhà nước về đất đai. 
cấp giấy chứng nhận sử dụng đất 11
Thủ tục đăng ký đất đai và thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hai thủ tục đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý đất đai của nhà nước. Hiện nay có rất nhiều người sử dụng đất trải qua thời gian dài mà không có đăng ký đất đai, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Đăng ký biến động đất đai có có không?
Đăng ký biến động đất đai là thủ tục được thực hiện khi có thay đổi thông tin trong quá trình sử dụng và quản lý đất. Đây là thủ tục bắt buộc phải thực hiện khi xảy ra thay đổi nhưng không có nhiều người sử dụng đất quan tâm và cũng là một thủ tục khá phức tạp.
Giấy chứng nhận sử dụng đất
Khi quyền sử dụng đất được chuyển giao cho cá nhân, tổ chức khác thông qua chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được nhận quyền sử dụng đất phải tiến hành thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất như sau

Chuyển mục đích sử dụng đất là việc người sử dụng đất thay đổi mục đích sử dụng đất so với ban đầu, cơ quan Nhà nước trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất quyết định việc thay đổi mục đích sử dụng đất.  Theo quy định của Luật Đất đai, người sử dụng đất phải sử dụng đúng mục đích sử dụng đất như ban đầu được Nhà nước giao đất, thừa nhận. Cá nhân, tổ chức sử dụng đất muốn sử dụng đất với mục đích khác phải tiến hành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.