BANER 22
Baner 003
Baner 006

HẢI QUAN

kinh doanh tạm nhập tái xuất
Tạm nhập tái xuất là hoạt động thường xuyên, phổ biến với đa số doanh nghiệp hiện nay. Do tính đặc thù của hoạt động tạm nhập tái xuất chỉ đưa hàng hóa tạm thời nhập khẩu rồi lại tái xuất khẩu trong thời gian ngắn, pháp luật quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất rất chi tiết.
nhập khẩu chuyển cửa khẩu
TTHQ đối với hàng hoá nhập khẩu chuyển cửa khẩu là thủ tục áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu đang chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan, được vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa.
xuất khẩu chuyển cửa khẩu
 Đối với hàng hoá xuất khẩu chuyển cửa khẩu là thủ tục áp dụng đối với hàng hoá xuất khẩu đang chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa đến cửa khẩu xuất. Vậy thủ tục xuất khẩu chuyển cửa khẩu được thực hiện như thế nào ? Luật Đức Thành xin giới thiệu về thủ tục này như sau: