BANER 22
Baner 003
Baner 006

DÂN SỰ

tư vấn khai nhận di sản thừa kế 11
Khai nhận di sản thừa kế là thủ tục pháp lý quan trọng do người được hưởng di sản theo di chúc hoặc theo hàng thừa kế thực hiện nhằm xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế.
tranh chấp về thừa kế luật đức thành
Tranh chấp về thừa kế là quan hệ tranh chấp khá nhạy cảm, vì ngoài quan hệ tài sản còn là quan hệ tình cảm gia đình giữa các bên tranh chấp. Tính chất của các quan hệ tranh chấp tương đối phức tạp do kéo dài, tài sản thừa kế không còn...