BANER 22
Baner 003
Baner 006

Chứng thực bản sao từ bản chính - Thủ tục thực hiện

Thủ tục chứng thực bản sao như thế nào?
Có rất nhiều thủ tục hành chính yêu cầu người thực hiện phải cung cấp bản sao chứng thực hợp lệ của giấy tờ pháp lý. Từ đó, pháp luật đã quy định chặt chẽ thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ.   

1. Trình tự thực hiện về chứng thực bản sao:

 • Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. 
 • Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.
 • Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực như sau:
  - Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;
  - Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
  - Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
  - Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.
 • Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.
chứng thực bản sao
(Hình ảnh minh họa)

2. Cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
 • Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp. Bản sao, chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực phải có đầy đủ các trang đã ghi thông tin của bản chính.
 • Số lượng: 01 bộ 
Thời hạn giải quyết:
 • Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.
 • Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.
 • Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải kéo dài thời gian theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.
Cơ sở pháp lý:
 • Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015
 • Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009
 • Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015
 • Thông tư số 20/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 
 
===================================

Bình luận

Viết bình luận