BANER 22
Baner 003
Baner 006

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng

cấp bản sao có chứng thực 11
Các giao dịch, hợp đồng đã được chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý cao. Trong một số trường hợp cần thiết, khi bản gốc đã chứng thực được sử dụng hết, các bên có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền đã chứng thực hợp đồng, giao dịch cấp bản sao có chứng thực của hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực. 

1. Trình tự thực hiện cấp bản sao có chứng thực :

 • Người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch phải xuất trình các giấy tờ theo quy định.
 • Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch xuất trình.
 • Việc cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực được thực hiện tại cơ quan lưu trữ hợp đồng, giao dịch. 
 • Cơ quan thực hiện chứng thực tiến hành chụp từ bản chính hợp đồng, giao dịch đang được lưu trữ và thực hiện chứng thực như sau:
  • Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;
  • Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
  • Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
  • Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.
 
Cấp bản sao có chứng thực hợp đồng thế nào?
(Hình ảnh minh họa)

2. Cách thức thực hiện, thành phần và số lượng hồ sơ:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
Thời hạn giải quyết:
 • Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Kết quả:
 • Bản sao hợp đồng, giao dịch được chứng thực
Căn cứ pháp lý:
 • Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 
 • Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015
 • Thông tư số 20/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 

==========================================

Bình luận

Viết bình luận